Η χειρουργική θεραπεία

πρόσθετη βιβλιογραφίαεπιστροφή
στις ερωτήσεις

Επιλεγμένη βιβλιογραφία που συνιστάται από τον Δρ. Παρασκευά για περισσότερες πληροφορίες

Επιστημονικά περιοδικά

·"Pole Test " measurements in critical leg ischaemia.
J Vasc Endovasc Surg 2006 Mar;31(3):253-7.
·Recommended standards for reports dealing with lower extremity ischaemia: revised version.

J Vasc Surg. 1997;26:517-38.
·Results of aortic bifurcation grafts for aortoiliac occlusive disease metaanalysis.
J Vasc Surg 1997;26:558-569.
·Long-term results of a multicenter study on direct versus cros- sover bypass for unilateral iliac artery occlusive disease. 
J Vasc Surg 2008;47:45-54.
·Total laparoscopic bypass for aortoiliac occlusive lesions : 93-case experience. J Vasc Surg 2004;40:899-906.
·BASIL trial participants. Bypass versus angioplasty in severe ischaemia of the leg: multicentre, randomized, controlled trial.

Lancet. 2005;366:1925-34.

Κεφάλαια από textbook


Rutherford's Vascular Surgery 7th edition, Saunders-Elsevier

Chapter 105: Aortoiliac Disease. Direct Reconstuction.
Chapter 106: Aortoiliac Disease. Extra-anatomic Bypass.
Chapter 107: Aortoiliac Disease. Laparoscopic Reconstruction.


Guidelines

·On behalf of the TASC II Working Group. Inter-society consensus for the management of peripheral arterial disease (TASC II).
J Vasc Surg 2007;45(Suppl 1):S5-S67.
·ACC/AHA 2005 guidelines for the management of patients with peripheral arterial disease (lower extremity, renal, mesenteric, and abdominal aortic): executive summary.
JACC 2006;47:1239-1312.

Haute autorité de santé, rapports


·Prise en charge de l’artériopathie chronique oblitérante athéroscléreuse des membres inférieurs-Indications médicamenteuses, de revascularisation et de rééducation. Paris. 2006. 

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit