Η ενδοαυλική θεραπεία / στεντ (Stent)

πρόσθετη βιβλιογραφίαεπιστροφή
στις ερωτήσεις

Επιλεγμένη βιβλιογραφία που συνιστάται από τον Δρ. Παρασκευά για περισσότερες πληροφορίες

Επιστημονικά περιοδικά

·"Pole Test " measurements in critical leg ischaemia.
J Vasc Endovasc Surg 2006 Mar;31(3):253-7.
·Recommended standards for reports dealing with lower extremity ischaemia: revised version.

J Vasc Surg. 1997;26:517-38.
·Endovascular management of iliac artery occlusions: extending treatment to Trans-Atlantic Inter-Society Consensus class C and D patients.

J Vasc Surg. 2006;43:32-9.
·Balloon angioplasty versus implantation of nitinol stents compared with angiolplasty alone in the treatment of superficial artery occlusive disease.

N Engl J Med. 2006;354:1879-88.
·BASIL trial participants. Bypass versus angioplasty in severe ischaemia of the leg: multicentre, randomized, controlled trial.

Lancet. 2005;366:1925-34.

Κεφάλαια από textbookRutherford's Vascular Surgery 7th edition, Saunders-Elsevier
Chapter 108: Aortoiliac Disease. Endovascular Treatment.


Guidelines


·On behalf of the TASC II Working Group. Inter-society consensus for the management of peripheral arterial disease (TASC II).
J Vasc Surg 2007;45(Suppl 1):S5-S67.

·ACC/AHA 2005 guidelines for the management of patients with peripheral arterial disease (lower extremity, renal, mesenteric, and abdominal aortic): executive summary.
JACC 2006;47:1239-1312.


Haute autorité de santé, rapports


·Prise en charge de l’artériopathie chronique oblitérante athéroscléreuse des membres inférieurs-Indications médicamenteuses, de revascularisation et de rééducation. Paris. 2006. 

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit