Η ενδοαυλική θεραπεία / στεντ (Stent)

Ποιοι παράγοντες παίζουν ρόλο στην επιτυχή θεραπεία με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα;

Ερώτηση 5

Τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της ενδοαυλικής θεραπείας, δηλαδή η βατότητα της επαναιμάτωσης, εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες:

-Από το σημείο που βρίσκεται η αρτηριακή βλάβη. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται στις κοινές λαγόνιες αρτηρίες.

-Από τη βατότητα των αρτηριών περιφερικότερα από την αρτηριακή βλάβη.

-Από το μήκος της στένωσης ή της απόφραξης. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε βλάβες μικρού μήκους.

-Από την ύπαρξη μονήρους ή πολλαπλής στένωσης. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε μονήρεις βλάβες.

-Από την ύπαρξη στένωσης ή απόφραξης. Καλύτερα αποτελέσματα αναδεικνύονται σε περίπτωση στένωσης.

-Από τη σοβαρότητα της ισχαιμίας.  Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε ασθενείς με διαλείπουσα χωλότητα (σε σχέση με τα στάδια ΙΙΙ και ΙV).

-Από τη διακοπή ή όχι του καπνίσματος, την ύπαρξη νεφρικής ανεπάρκειας και την ύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη.

Un problème avec votre navigateur est apparu.
Merci d'activer le javascript dans les préférences de votre navigateur et de mettre à jour le plugin flash à cette adresse:

FLASH

Si le problème persiste, merci de contacter le webmaster.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit