Ο διαχωρισμός της αορτής

πρόσθετη βιβλιογραφίαεπιστροφή
στις ερωτήσεις

Επιλεγμένη βιβλιογραφία που συνιστάται από τον Δρ. Παρασκευά για περισσότερες πληροφορίες

 

Επιστημονικά περιοδικά

 

·Acute aortic dissection.
Lancet 2008;372:55-66.

·The diagnosis and management of aortic dissection.
Vasc Endovascular Surg. 2010;44:165-9.

·Approach to the treatment of aortic dissection.
Surg Clin North Am 2009;89:869-93.

·TEVAR for acute uncomplicated aortic dissection : immediate repair versus medical therapy.
Semin vasc surg. 2009;22:145-51.

·Thoracic aortic dissection:long-term results of endovascular and open repair.
Semin vasc surg. 2009;22:61-8.

·Treatment of acute aortic dissection type A (AADA):technical considerations.
Vasa 2010;39:212-8.

 

Κεφάλαια από textbook

 


Rutherford's Vascular Surgery 7th edition, Saunders-Elsevier
·
Chapter 135 : Aortic dissection


Surgery of the chest 8th edition, Sabiston&Spencer
·
Chapter 70 : Type A aortic dissection

·Chapter 71 : Type B aortic dissection
·
Chapter 72 : Endovascular therapy for thoracic aortic aneurysms and dissections 

Μετα-αναλύσεις

 

·Management of type A aortic dissections:a meta-analysis of the literature.
Ann Thorac Surg. 2010;89:2061-9.


Σημαντικές κλινικές μελέτες

 

·INSTEAD trial. Circulation 2009. 120:2519-28. 

Guidelines

 


Guidelines for the diagnosis and management of patients with thoracic aortic disease.
Circulation 2010. 

Rapport de la haute autorité de santé


 

Evaluation des endoprothèses dans le traitement des anévrismes et des dissections de l'aorte thoracique. Février 2006.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit