Το ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής

πρόσθετη βιβλιογραφίαεπιστροφή
στις ερωτήσεις

Επιλεγμένη βιβλιογραφία που συνιστάται από τον Δρ. Παρασκευά για περισσότερες πληροφορίες

 

Επιστημονικά περιοδικά

 

  • ·Systematic review:repair of unruptured abdominal aortic aneurysm.

Ann Int Med. 2007;146(10):735-41.
·Endovascular repair of abdominal aortic aneurysm.
N Engl J Med. 2008;358(5):494-501.
·Medical management of small abdominal aortic aneurysms.
Circulation. 2008;117(14):1883-9.

·Traitement endovasculaire des anévrysmes de l'aorte abdominale.
Annales de chirurgie vasculaire. 2009; Volume 23 (6 et 7).

 

Κεφάλαια από textbook


 

Rutherford's Vascular Surgery 7th edition, Saunders-Elsevier
Abdominal aortic aneurysm
·
Chapter 127: evaluation and decision making

·Chapter 128: open surgical tratment

·Chapter 129: endovascular treatment

·Chapter 130: ruptured

 

Guidelines


 

·The care of patients with an abdominal aortic aneurysm
The Society for Vascular Surgery practice guidelines.
J Vasc Surg. 2009 Oct;50(4):2-49.

 

Πρόσφατες σημαντικές κλινικές μελέτες

 


·EVAR trial I: Lancet. 2005;351:2179-86

·EVAR trial II: N Engl J Med. 2010;362:1863-80

·DREAM study : N Engl J Med. 2010;362:1881-89

·OVER study : JAMA. 2009;302:1535-42

 

Haute autorité de santé, rapports


 

·Evaluation des endoprothèses aortiques abdominales utilisées pour le traitement des anévrysmes de l'aorte abdominale sous-rénale. Juillet 2009.

·Evaluation de la chirurgie vasculaire par coelioscopie. Rapport d'évaluation technologique. Juillet 2009.

Design: Ginsao / Web: 3octets / Hosting: Kbit